ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
місто Київ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір відповідно до статей 633 та 634 Цивільного кодексу України є публічним договором та договором про приєднання.

1.2. Цей Договір відповідно до положень статті 634 Цивільного кодексу України укладається шляхом приєднання Клієнта до Умов Договору про надання послуг, встановлених виконавцем послуг – Товариством з обмеженою відповідальністю «Я ВсеЗнайка».

1.3. Клієнтом, відповідно до цього Договору, є один із батьків або інший законний представник дитини, відносно якої надаються послуги.

 1.4. Приєднання до цього Договору здійснюється шляхом оплати клієнтом вартості послуг, загальний зміст та ціна яких розміщені у прайс-листі за посиланням:

http://ya-vseznayka.kiev.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b9%d1%81/.

1.5. Цей Договір вважається укладеним у день внесення першої оплати послуг.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 2.1. За умовами цього Договору Товариство з обмеженою відповідальністю «Я ВсеЗнайка» (надалі – Дитячий клуб), в особі Директора Макарової Євгенії Анатоліївни, яка діє на підставі Статуту, зобов’язується надати, а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити з організації розвиваючого дозвілля та догляду для дітей віком від 1 року.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 3.1. Дитячий клуб зобов’язується:

3.1.1. Організувати  розвиваюче дозвілля та догляд дитини з урахуванням її вікових особливостей у приміщенні Дитячого клубу відповідно до п.2.1 цього Договору.

3.1.2. Здійснювати розвиток дитини на основі сучасних методик та програм.

3.1.3. Забезпечити Клієнта (дитину) необхідними розвиваючими та ігровими матеріалами, обладнанням.

3.1.4. Затвердити розклад розвиваючих занять з урахуванням віку дітей і розмістити розклад в приміщенні Дитячого клубу.

3.1.5. Затвердити вартість розвиваючих занять і розмістити прайс-лист у приміщенні Дитячого клубу.

3.1.6. Повідомляти Клієнта про будь-які зміни в розкладі та в прайс-листі.

 3.2. Дитячий клуб має право:

3.2.1. Вільно вибирати, розробляти і впроваджувати в процес навчання нові, в тому числі авторські програми, що дозволяють підвищити ефективність розвитку дітей.

3.2.2. Забезпечувати допомогу Клієнту в питаннях, пов’язаних з індивідуальними особливостями його дитини, використовуючи рекомендації педагогів, психологів та інших фахівців, у тому числі і залучених Дитячим клубом.

3.2.3. Самостійно встановлювати дні і тривалість занять.

3.2.4. В разі необхідності замінити одного педагога іншим, а також перенести час заняття, попередньо повідомивши Клієнта.

3.2.5. Не влаштовувати довгострокових канікул, прив’язаних до державних свят.

3.2.6. Самостійно приймати всі рішення стосовно оплати, з урахуванням пропозицій Клієнта, якщо інше не передбачено Правилами внесення оплати.

3.2.7. Відмовити в наданні послуг Клієнту з поважних причин.

3.2.8. Розірвати Договір з Клієнтом в односторонньому порядку без збереження місця у групі в разі порушення Клієнтом зобов’язань згідно з Договором та терміну оплати більш, ніж на 5 календарних днів.

3.2.9. Допустити до занять стажера та/або практиканта (разом з педагогом).

3.3. Клієнт зобов’язується:

3.3.1. Своєчасно оплачувати послуги, зазначені в п.1.1. цього Договору на умовах розділу 4 Договору.

3.3.2. Отримувати надані послуги, а саме організовувати відвідування дитиною (дітьми) Дитячого клубу відповідно до розкладу занять та терміну дії абонемента (у випадку його наявності).

3.3.3. Забезпечувати догляд за дитиною до і після заняття. Забрати дитину після закінчення занять. Виконувати правила відвідування, затвердженні Дитячим клубом (надалі «правила відвідування»).

3.3.4. За наявності у дитини якого-небудь захворювання – повідомити Дитячому клубу про це письмово. За достовірність наданої інформації батьки (Клієнт) несе персональну відповідальність. Дитячий клуб має право відмовити в наданні послуг дитині у зв’язку з наявністю у неї важких форм захворювань.

3.3.5. Дбайливо ставитись до майна Дитячого клубу.

3.3.6. Відшкодувати збиток (шкоду), заподіяний Клієнтом або його дитиною майну Дитячого клубу, відповідно до законодавства України.

3.3.7. Контролювати дії своєї дитини в межах Дитячого клубу і нести відповідальність за дії і безпеку дитини до моменту передачі дитини педагогу Дитячого клубу та з моменту прийняття її після закінчення занять.

3.3.8. За присутності на заняттях зі своєю дитиною дотримуватися правил: не заважати проведенню заняття, не порушувати його хід, не висловлювати прямо на занятті своїх оцінок та коментарів, вести себе з повагою відносно педагогів і дітей, не користуватися на занятті мобільним телефоном, а також приймати встановлені педагогом правила заняття та правила відвідування.

3.3.9. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Дитячого клубу, а також погоджуватися зі змінами в розкладі.

3.3.10. Заповнити анкету клієнта та сповістити Дитячий центр про зміну номеру свого контактного телефону.

3.4. Клієнт має право:

3.4.1. Вибирати та отримувати послуги, що надаються Дитячим клубом, відповідно до розкладу та віку своєї дитини за наявності місця у групі.

3.4.2. Бути присутнім (або уповноважити іншу дорослу особу) на розвивальних заняттях з дитиною до трьох років, оскільки супровідний дорослий бере на себе відповідальність за безпеку дитини. Бути присутнім (або уповноважити іншу дорослу особу) з дитиною віком від трьох років тільки на першому занятті.

3.4.3. Розірвати договір, письмово повідомивши про це Дитячий клуб за сім днів, без повернення сплаченого авансу.

 

4. УМОВИ ОПЛАТИ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Клієнт сплачує послуги відповідно до затвердженого прайс-листа та правил внесення оплати шляхом внесення грошових коштів на банківський рахунок Дитячого клубу.

4.2. Оплата здійснюється в розмірі 100% передоплати.

4.3. Оплата наступного абонементу відбувається до останнього заняття попередньо оплаченого абонементу.

4.4. Послуги за цим Договором вважаються наданими Дитячим клубом в повному обсязі та належної якості, якщо протягом 10 днів з моменту закінчення абонементу чи надання разової послуги від Клієнта не отримано обґрунтованих заперечень щодо обсягу та якості послуг, наданих Дитячим клубом.

 

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1. Договір набуває чинності з моменту оплати послуг Дитячого клубу, і діє до закінчення надання оплачених послуг.

 

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Дитячий клуб залишає за собою право не допустити на заняття дитину або дорослого, який її супроводжує, з симптомами ГРВІ або ознаками іншого інфекційного захворювання.

6.2. Дитячий клуб залишає за собою право відсторонити від занять дитину у разі її невмотивованої агресивної поведінки.

6.3. У літній період (червень-серпень) Дитячий клуб залишає за собою право змінювати графік і режим роботи.

6.4. Дитячий клуб не розглядає претензії відвідувачів і не несе відповідальності за понесену ними в Дитячому клубі майнову та/або немайнову шкоду, шкоду здоров’ю, а також завдані збитки щодо третіх осіб в результаті недотримання вимог та/або рекомендацій, встановлених умовами цього Договору.

6.5. Дитячий клуб не розглядає претензії і не несе відповідальності у разі якщо Клієнт (законний представник) письмово не заявили про наявність у дитини якого-небудь захворювання. За достовірність наданої інформації Клієнт (законний представник) несе персональну відповідальність.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Сторони звільняються від відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин. Сторона, у якої виникли такі обставини, повинна у термін не більший ніж 5 днів письмово сповістити про такі обставини іншу сторону.

 7.3. У разі виникнення між сторонами спорів та претензій за цим Договором сторони будуть прагнути врегулювати їх шляхом переговорів. У випадку недосягнення домовленості врегулювання суперечок і претензій здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

7.4. З усіх інших питань, не передбачених у цьому Договорі, сторони керуються чинним законодавством України.

 

8. ДОДАТКИ

8.1. До договору додається, як його невід’ємна  частина:

— Додаток 1. Правила відвідування Дитячого клубу «Я ВсеЗнайка»

 за розвивальною програмою «Мінісадочок»

— Додаток 2. Анкета для батьків дітей, що вступають до мінісадочку Дитячого клубу «Я ВсеЗнайка»

 

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

9.1. Клієнт не заперечує Дитячому клубу у здійсненні фото- та відеозапису занять з участю його дитини та використанні цих матеріалів у тому числі в рекламних цілях.

9.2. Клієнт не заперечує проти використання Дитячим клубом його персональних даних та їх збереження у базі даних Дитячого клубу. При цьому Дитячий клуб зобов’язується не надавати ці дані третім особам, якщо це не передбачено чинним законодавством України.

9.3. Клієнт (Представник) зобов’язується не надавати третім особам інформацію щодо використаних на занятті методів і методик, методичних та роздаткових матеріалів без попередньої згоди Дитячого клубу.

9.4. Фото- та відеозйомка посібників та матеріалів заняття дозволяється виключно за згодою з Дитячим клубом.

 

10. РЕКВІЗИТИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Я ВсеЗнайка»

Адреса для листування:

03035 м. Київ, вул. Митрополита Липківського, 33 А, офіс №2

Банківські реквізити:

Код ЄДРПОУ 39027721

МФО 300711

Р/р  26006052720809                                                                        

Тел. (068) 7660617

Свідоцтво платника єдиного податку

серія А № 381409

Є платником єдиного податку

Не є платником ПДВ

 

ДОДАТКИ            

Додаток 1

Правила відвідування Дитячого клубу «Я ВсеЗнайка»

 за розвивальною програмою «Мінісадочок»

 

1. Дотримуватися режиму роботи дитячого клубу

Група «Мінісадочок» функціонує з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 19.00. Вихідні дні: субота, неділя та святкові дні, встановлені законодавством України.

Якщо з поважних причин батьки чи їх довірені особи не змогли забрати дитину вчасно з закладу, з 19.00 дитина автоматично переходить до платної чергової групи. Чергова група функціонує з 19.00 до 20.00.

Забирати дітей із клубу мають право лише батьки дитини чи особи, які їх замінюють відповідно до законодавства, або повнолітні особи, які вказані ними в анкеті клубу.

 

2. Приводити до клубу лише здорову дитину

Діти, які мають явні ознаки хвороби, до занять без довідки лікаря, з якої вбачається можливість дитини відвідувати заклад, не допускаються.

У разі виявлення ознак хвороби у дитини під час її перебування у клубі, батьки або особи, які їх заміщують, повинні не пізніше 2 (двох) годин з моменту повідомлення про це адміністратором клубузабрати дитину з закладу.

3. Своєчасно та в повній мірі сплачувати послуги клубу

Оплата за надання  послуг здійснюється на умовах передоплати, в розмірі, вказаному  у прайс-листі, який розміщений на інформаційному стенді клубу та за посиланням:

http://ya-vseznayka.kiev.ua/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b9%d1%81/.

Оплата вноситься у повній мірі до 25 числа поточного місяця за наступний місяць. Місяцем, що підлягає оплаті, вважається календарний місяць, незалежно від кількості вихідних та святкових днів.

Оплата харчування здійснюється по понеділкам за тиждень, відповідно перерахування оплати у зв’язку з пропусками  відбувається по п’ятницям.

 

У випадку невідвідування дитиною клубу з будь-яких причин перерахування та відшкодування коштів здійснюється лише за неспожите харчування.

 

4. Заповнити Анкету для батьків

 (Додаток 2).

 

5. Регулярно відвідувати клуб та не пропускати заняття без поважних причин

У випадку систематичного невідвідування дитиною занять, передбачених розкладом, Дитячий клуб «Я ВсеЗнайка» знімає з себе відповідальність за якість її підготовки.

 

Додаток 2

Анкета для батьків дітей, що вступають до мінісадочку

Дитячого клубу «Я ВсеЗнайка» 

ДИТИНА

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

Дата народження _______________________________________________________________________

Адреса проживання _____________________________________________________________________

МАТИ

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

Контактний телефон  ____________________________________________________________________

БАТЬКО

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

Контактний телефон  ____________________________________________________________________ 

СКЛАД СІМ’Ї (хто постійно проживає з дитиною) _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Хто буде приводити та забирати дитину до садочку (перерахувати дорослих, яким вихователь може віддавати дитину)  _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________­________________

 _______________________________________________________________________________________

Як називаєте дитину вдома  _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

 

Улюблена іграшка дитини  ________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

 

Улюблені заняття дитини _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Улюблені страви дитини __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Страви та продукти, які дитина не любить___________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

СТАН ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ

 

Перенесені вірусні захворювання__________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Хронічні захворювання___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Чи перебуває дитина на обліку у психоневролога чи інших спеціалістів___________________________

 _______________________________________________________________________________________

Наявність алергічних реакцій, незасвоєння продуктів (на що саме) ______________________________

_______________________________________________________________________________________

Наявність специфічних соматичних проявів __________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Наявність специфічних поведінкових проявів ________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

Важлива додаткова інформація про дитину _________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

 

Я, _______________________________________________, за достовірність наданої інформації

                           (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                                              

 

несу персональну відповідальність

 

_______________________                                                   _______________________

                (дата)                                                                                             (підпис)